fakultet ekonomije i turizma "dr. mijo mirković", pula
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Preradovićeva 1, 52100 PULA

Europske integracije, regionalni i lokalni ekonomski razvoj

Cilj poslijediplomskog studija «Europske integracije, regionalni i lokalni razvoj» je polaznicima osigurati stjecanje suvremenog znanja i aplikacija ekonomske teorije na razini funkcioniranja integriranog sustava gospodarstva nacionalnih, regionalnih i lokalnih ekonomija zemalja članica EU. Polaznicima studija prezentirat će se sveobuhvatna i kritička analiza procesa europskih ekonomskih integracija, gdje će naglasak naravno biti na javnu politiku i njene implikacije na poslovnu strategiju u europskom okruženju. Sadržaj pojedinih kolegija polaznicima će nuditi uravnoteženo znanje ekonomske teorije, analize i prakse.

Studij je prvenstveno namijenjen kandidatima sa završenim dodiplomskim studijem  koji rade ili žele raditi na ekonomskim poslovima u/i s ujedinjenom Europom, posebice onim mladim ljudima koji će se zapošljavati u pojedinim hrvatskim državnim institucijama, civilnim udrugama, gospodarskim subjektima koja će nužno surađivati sa sličnim institucijama EU.

Popis predmeta

U predsemestru kandidati koji nisu završili ekonomski fakultet moraju položiti ispite iz kolegija: Makroekonomija, Mikroekonomija.

Osobe koje su završile diplomski specijalistički studij (i stekli 300 ECTS) ili dodiplomski specijalistički studij u trajanju od 4 godine (studiji koji su se počeli izvoditi prije ak. 2005./06.) trebaju položiti razlikovne ispite kako slijedi: Mikroekonomija, Makroekonomija, Metodologija znanstvenog istraživanja, Međunarodna ekonomija.

Nastava iz razlikovnih predmeta:  Mikroekonomija, Makroekonomija, Međunarodna ekonomija izvodit će se u predsemestru u trajanju od 25 sati po predmetu, a nastava iz predmeta Metodologija znanstvenog istraživanja u trajanju od 15 sati.  Ukoliko bude manje od 5 pristupnika nastava će se održavati u konzultativnom obliku.

Prvi semestar (obvezni kolegiji)

Kolegij

Nastavnik/ica

P

ECTS

Odabrane teme makro i mikroekonomije

S. Sharma L. Božina M. Škare, D. Tomić

30

7

Kvantitativne metode

V. Boljunčić A. Belullo

20

5

Europske ekonomske integracije

I. Kersan-Škabić

30

7

Regionalna ekonomija i politika

N. Starc, Lela Tijanić

30

7

Ukupno26

Drugi semestar (obvezni kolegiji)

Kolegij

Nastavnik/ica

P

ECTS

Lokalne financije i gospodarstvo

S. Krtalić

30

7

Pravo društava EU-a

Lj. Maurović, O. Radolović

20

5

Ukupno12

Drugi semestar (izborni kolegiji- biraju se dva kolegija)

Kolegij

Nastavnik/ica

P

ECTS

Društveno odgovorno poslovanje u javnom sektoru

K. Afrić Rakitovac

15

4

Javni sektor EU-a

S. Sharma, L. Božina

15

4

Programi i fondovi Europske unije

I. Kersan-Škabić

15

4

Tržište rada i socijalna politika

M. Bušelić

15

4

Politika zaštite okoliša EU-a

K. Afrić Rakitovac

15

4

Specijalistički poslijediplomski rad

14

Više o programu poslijediplomskog specijalističkog studija možete pročitati ovdje (doc).

Izvođenje poslijediplomskog specijalističkog studija u Zagrebu