fakultet ekonomije i turizma "dr. mijo mirković", pula
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Preradovićeva 1, 52100 PULA

Nastavno osoblje

Budući da je studij interdisciplinarnog karaktera, u realizaciji nastave aktivno sudjeluju pojedini djelatnici postojećih sveučilišnih odjela te nekolicina vanjskih suradnika

Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"

prof. dr. sc. Jusuf Šehanović

prof.dr.sc. Denisa Krbec

prof. dr. sc. Marinko Škare

prof. dr. sc. Igor Štoković

prof. dr. sc. Marija Bušelić

prof. dr. sc. Marli Gonan Božac

prof.dr.sc. Ines Kersan Škabić

dr. sc. Kristina Afrić Rakitovac, doc. 

dr. sc. Josip Brana, doc.

dr.sc. Mauro Dujmović

prof.dr. sc. Jasmina Gržinić

Sanja Blažević, univ. spec. oec., znanstveni novak

Darko Etinger, dipl. oec., asistent

mr. sc. Tea Golja, znanstveni novak

mr. sc. Morena Paulišić, asistent

Aljoša Vitasović, dipl. oec., asistent

 

Odjel za humanističke znanosti

prof. dr. sc. Slaven Bertoša, red. prof.

dr. sc. Klara Buršić-Matijašić, izv. prof. 

dr. sc. Igor Duda, viši asistent

dr. sc. Ivan Jurković, doc. 

dr. sc. Maurizio Levak, viši asistent

dr. sc. David Mandić, viši asistent

dr. sc. Blaženka Martinović, viša asistentica

prof. dr. sc. Robert Matijašić

dr. sc. Lina Pliško, doc. 

Vanessa Vitković, asistentica

 

Odjel za studij na talijanskom jeziku

dr. sc. Neala Ambrosi-Randić, doc. 

dr.sc.Andrea Matošević, viši asistent 

Ivana Lalli Paćelat, asistentica

dr. sc. Rita Scotti Jurić, izv. prof.

Tarita Štokovac, asistentica

dr. sc. Fulvio Šuran, izv. prof.

 

Odjel za obrazovanje učitelja i odgojitelja

red. prof. Vera Kos-Paliska, akad. slikarica

 

Rektorat

Marieta Djaković, viša predavačica

dr.sc. Nataša Urošević, viša asistentica

dr.sc. Nikola Vojnović, docent

Tijana Vukić Stjelja, asistentica

Sunčana Tuksar Radumilo, predavačica

 

Vanjski suradnici studija:

professor emeritus Miroslav Bertoša

professor emeritus Ivan Zoričić

dr. sc. Elvis Zahtila

dr. sc. Mirna Marić, viši predavač

dr.sc. Marko Paliaga

mr.sc. Manuela Hrvatin

Dean Tibinac, prof., predavač

Angelika Ugrinić-Hrelja, prof., predavačica

Marko Rojnić, prof., asistent

Martina Barada, dipl. arheolog

Tanja Kocković Zaborski, dipl. etnolog

Kristina Fedel Timovski, prof.

Katarina Gerometta, prof.