fakultet ekonomije i turizma "dr. mijo mirković", pula
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Preradovićeva 1, 52100 PULA

Upisi u I. godinu studija u akademskoj godini 2014./2015.

Sve podatke o natječaju za upis u I. godinu svih studija na FET-u pročitajte u pdf dokumentu u nastavku:

Važni datumi

  • Objava konačnih  rezultata ispita državne mature: 14.7.2014. u 12 sati
  • Objava konačnih rang-lista za upise na studijske programe: 17.7.2014. u 12 sati
  • Upisi na studij: 21.7.2014. na dalje (prema prema objavljenom rasporedu i obavijestima na oglasnoj ploči i internetskim stranicama Fakulteta)
  • Posljednji dan za prijave u rujanskom upisnom roku: 5.9.2014.

Procedura upisa

Prilikom upisa obvezno se prilažu svi izvorni dokumenti:

- domovnica;
- rodni list;
- svjedodžba o završnom ispitu.
- jedna fotografija (4 cm x 6 cm);
- dokaz o uplati troškova upisa u visini od 300,00 kn.

Svi kandidati za upis su dužni podmiriti troškove upisa.

Troškovi upisa uplaćuju se općom uplatnicom na račun:

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,
IBAN HR1923600001101931377

poziv na broj unijeti OIB, a kao svrhu doznake navesti "troškovi upisa".

Studenti koji su već jednom upisali prvu godinu studija u statusu redovitog studenta na nekom visokom učilištu u Republici Hrvatskoj, a žele ponovno upisati I. godinu studija na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, DUŽNI SU PLATITI školarinu u cijelosti u iznosu od:

5.500,00 kuna (za područje društvenih i humanističkih znanosti),
7.370,00 kuna (za područje biotehničkih znanosti) odnosno

Izvanredni studenti DUŽNI SU PLATITI školarinu u cijelosti.

Troškovi školarine uplaćuju se općom uplatnicom na račun Odjela: u pozivu na broj unijeti OIB, a kao svrhu doznake navesti "troškovi školarine".

Fakultet ekonomije i turizma „ Dr. Mijo Mirković“ IBAN HR3123600001500111214
Interdisciplinarni studij Kultura i turizam (poziv na broj: 80 – OIB) IBAN HR3123600001500111214
Sveučilišni studij Znanost o moru (poziv na broj: 70 – OIB) IBAN HR1923600001101931377

Rang liste i raspored (srpanj 2014.)Aktualno: rujanski upisni rok

Prijave za rujanski upisni rok primaju se samo za one studijske programe na kojima je ostalo slobodnih mjesta nakon završenih upisa u srpanjskom razredbenom roku (pogledati tablicu u prilogu).

U jesenskom upisnom roku dokumentacija potrebna za prijavu studijskih programa dostavlja se u Središnji prijavni ured (SPU) do uključivo petka, 5. rujna 2014. Prijave šaljite elektroničkom poštom u Nacionalni informacijski sustav za prijave na visoka učilišta (NISpVU) koji se nalazi pri Središnjem prijavnom uredu Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

Rang liste i raspored (rujan 2014.)