fakultet ekonomije i turizma "dr. mijo mirković", pula
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Preradovićeva 1, 52100 PULA

Upisi 2015./16. - diplomski studij

Diplomski sveučilišni studij traje dvije godine i njegovim završetkom stječe se 120 ECTS bodova. Diplomski studij završava polaganjem svih ispita, izradom i obranom diplomskog (magistarskog) rada. Po završetku diplomskog studija studentu se izdaje diploma sa dopunskom ispravom. Diplomom se potvrđuje da je student završio određeni diplomski studij i stekao pravo na akademski naziv magistar ili magistra ekonomije u skladu s posebnim zakonom. Kratica akademskog naziva (mag. oec.) stavlja se iza imena i prezimena osobe.

UPISNE KVOTE ZA DIPLOMSKI STUDIJ U AKADEMSKOJ GODINI 2015./2016.

Natječajni postupak

Sveučilište  Jurja Dobrile u Puli na temelju članka 59. i 77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i članka 71. Statuta Sveučilišta, sukladno odluci Senata o upisu u prvu godinu studija u akademskoj godini 2015./2016., u lipnju je raspisalo natječaj za upis studenata u I. godinu sveučilišnog diplomskog  studija:

Odluke o utvrđivanju razlikovnih predmeta za upis na diplomski studij (za svoj smjer) pronađite na stranici Dokumenti.

Važni datumi

  • Prijave za razredbeni postupak: od 1. do 30. rujna 2015.
  • Objava konačnih rang lista za upis: 5. listopada 2015.

Obrazac prijave

Prijave se predaju na obrascu koji se može dobiti u studentskoj službi na fakultetu ili se može preuzeti s ove mrežne stranice. Ispunjeni obrasci predaju se neposredno u studentskoj referadi ili šalju poštom na adresu: Fakultet ekonomije i turizma“Dr. Mijo Mirković“, Preradovićeva 1/1, 52100 Pula


Uz prijavu obvezno treba priložiti sljedeće
dokumente (izvorne dokumente ili ovjerene preslike, odnosno preslike dokumenata uz uvid originala):

a) domovnicu (Hrvati koji nisu državljani Republike Hrvatske prilažu dokaz o hrvatskoj narodnosti)

b) rodni list

c) svjedodžbu o završnom ispitu i dopunsku ispravu završenog preddiplomskog studija. 

d) dokaz o uplati troškova razredbenog postupka u visini 250,00 kn, (odrezak opće uplatnice)

Podaci za uplatu:

  • Fakultet ekonomije i turizma „ Dr. Mijo Mirković“, Preradovićeva 1, 52100 Pula
  • Broj računa: IBAN: HR3123600001500111214
  • Poziv na broj: upisati svoj JMBG
  • Kao svrhu uplate navesti: "troškovi razredbenog postupka"

Detaljnije informacije pročitajte u tekstu natječaja, a za sva dodatna pitanja najbolje se obratiti putem e-maila (fet-upisi@unipu.hr) ili na broj telefona 052/377-000.

Rang liste i raspored upisa