fakultet ekonomije i turizma "dr. mijo mirković", pula
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Preradovićeva 1, 52100 PULA

Korištenje studomata

  • Internet adresa studomata je https://www.isvu.hr/studomat/aplikacija/, ili kliknite na banner studomat koji je postavljen na ovoj internet stranici (lijevo).
  • Student se na Studomat prijavljuje pomoću korisničkog imena (JMBAG), te lozinke koju je dobio od ISVU službe. U slučaju gubitka lozinke studenti su obavezni javiti se u ISVU službu radi izdavanja nove. Prilikom prvog logiranja na studomat sustav traži promjenu lozinke koja se mora sastojati samo od brojaka i mora imati od 6 do 8 znamenki. 
  • Student može prijaviti ispit ako je stekao uvjete za prijavu ispita odnosno ako je dobio potpis od nositelja kolegija kojim se potvrđuje da je ispunio sve svoje obaveze, te ako je obavio upis u cjelosti odnosno izabrao sve izborne predmete. Student koji nije ispunio svoje obaveze neće moći vidjeti predmet na Studomatu i neće moći prijaviti ispit, dok ne ispuni obaveze.
  • Ispit se mora prijaviti najkasnije 5 dana prije roka ispita, a odjaviti jedan dan prije roka ispita. Na studomatu student vidi točno vrijeme prijave i odjave ispita.
  • Ako je student ispunio navedene uvjete a ispit NE MOŽE prijaviti, mora provjeriti da li je istekao rok za prijavu ispita. Ako rok nije istekao obavezno se javiti ISVU službi u prostorijama knjižnici FET-a Prereadovićeva 1.
  • Student može prijavljivati i odjavljivati ispite s bilo koje lokacije koja ima internet vezu (kuća, posao, fakultet itd.), međutim potvrde (za zdravstveno, odgodu vojnog roka itd.) može dobivati samo sa kioska koji su postavljeni na prvome katu zgrade Fakulteta u Preradovićevoj 1. Nakon ispunjavnja, potvrde se ispisuju na printeru koji se nalazi u ISVU službi.
  • Sve dodatne upute mogu se pronaći na www.isvu.hr/upute, pod moduli i studomat.