fakultet ekonomije i turizma "dr. mijo mirković", pula
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Preradovićeva 1, 52100 PULA

Preddiplomski i diplomski studijski programi

Nositelj studija: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Fakultet ekonomije i turizma «Dr. Mijo Mirković» Pula

Preradovićeva 1/1, HR-52100 Pula

Mjesto izvođenja: Pula, Rovinjska 14 (dvorane 1, 2, 3, 4, 5)

Pula, P.Preradovića 1 (dvorana 6 i informatički kabineti)

 

Uvjeti upisa

Preddiplomski studij. Pravo natjecanja na upis na preddiplomski studij imaju osobe koje su završile srednju školu u trajanju od četiri godine.

Stručni studij. Pravo natjecanja za upis na stručni studij imaju osobe koje su završile srednju školu u trajanju od četiri ili tri godine.

Diplomski studij. Na diplomski studij određenog studijskog programa mogu se upisati studenti koji su završili preddiplomski studij istog programa, ali i studenti koji su završili neki od ostalih studijskih programa Fakulteta ili studijskih programa drugih ustanova visokog školstva u RH uz polaganje razlikovnih ispita.


Trajanje studija

Preddiplomski studij. Preddiplomski studij svih studijskih programa traje tri (3) godine (ukupno 180 ECTS). Akademska godina traje dva semestra po 30 ECTS, što ukupno daje 60 ECTS.

Stručni studij. Stručni studij kao dio preddiplomskog studija traje dvije (2) godine (ukupno 120 ECTS).

Diplomski studij. Diplomski studij svih studijskih programa traje dvije (2) godine (ukupno 120 ECTS). Akademska godina traje dva semestra po 30 ECTS, što ukupno daje 60 ECTS.


Završetkom preddiplomskog studija student stječe temeljna znanja iz ekonomije i poslovne ekonomije koja mu omogućavaju obavljanje manje zahtjevnih poslova u različitim sektorima. Stečena znanja student može nadograditi nastavkom studija na diplomskom studiju izabranog studijskog programa. Student koji je završio stručni studij može nastaviti obrazovanje na preddiplomskom studiju uz uvjet da je završio srednju školu u trajanju od četiri godine i položio razlikovne ispite.


Stručni ili akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija

Preddiplomski studij. Završetkom preddiplomskog studija student stječe akademski naziv prvostupnik (baccalaureus odnosno baccalaurea) ekonomije odnosno poslovne ekonomije. Završetkom stručnog studija student stječe zvanje specijalista (spec.) poslovne ekonomije.

Nakon završenog preddiplomskog studija student može nastaviti školovanje na odgovarajućem studijskom programu diplomskog studija.

Diplomski studij. Završetkom diplomskog studija student stječe akademski naziv magistra (mag.) ekonomije odnosno poslovne ekonomije.

 

Programi studija

Pojedine programe studija možete skinuti u pdf obliku.

Za cijeli dokument u pdf obliku kliknite ovdje.

Preddiplomski studijski programi

Diplomski studijski programi