fakultet ekonomije i turizma "dr. mijo mirković", pula
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Preradovićeva 1, 52100 PULA

Teme završnih radova ak.god.2010./2011.

 

Predmet: Bankarski management

Nositelj: dr.sc. Manuel Benazić
Teme:
1. Sustav osiguranja štednih uloga u Republici Hrvatskoj Marketing u bankarstvu
2. CAMEL sustav rangiranja banaka
3. Sekuritizacija
4. Analiza cijena dionica hrvatskih banaka
5. Utjecaj tehnologije na bankarstvo


Predmet: Baze podataka

Nositelj: dr. sc. Vanja Bevanda
Teme:
1. Modeli podataka (Database Models)
2. Obilježja i funkcije sustava za upravljanje bazama podataka ( Database Management Systems Characteristics and Functions)
3. Dimenzijsko modeliranje podataka  (Dimensional Data Modeling)
4. Objektno orijentirane baze podataka (Object- Oriented Database)
5. Dizajniranje baza podataka za grid sustave (Grid database design)
6. Web aplikacije temeljene na bazama podataka (Web database applications)
7. Sustavi za upravljanje bazama podataka otvorenog koda (Open source database management systems)


Predmet: Ekonomska informatika

Nositelj: dr.sc. Jusuf Šehanović
Teme:
1. Utjecaj informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT) na ekonomičnost poslovanja (slučaj konkretne organizacije)
2. Utjecaj informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT) na produktivnost poslovanja (slučaj konkretne organizacije)
3. Utjecaj informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT) na rentabilnost poslovanja (slučaj konkretne organizacije)


Predmet: Ekonomska povijest

Nositelj: Prof. dr. sc. Marija Bušelić
Teme:
1.  Ekonomske krize kroz povijest
2.  Robovlasništvo od antičkih do suvremenih oblika
3.  Utjecaj industrije na razvoj čovjeka


Predmet: Ekonomska sociologija

Nositelj: dr.sc. Denisa Krbec
Teme:
1. Razvoj i perspektive nove ekonomske sociologije
2. Konkurentnost i društveni razvoj
3. Cjeloživotno obrazovanje i zapošlivost u Europskoj uniji
4. Društvene mreže
5. Kultura komuniciranja


Predmet: Ekonomika turizma

Nositelj: dr.sc. Marija Bušelić
Teme:
1.  Infrastruktura u turizmu
2.  Iskoristivost napuštenih objekata u svrhu proširenja turističke ponude
3.  Uloga regionalnih agencija u razvoju turizma Istre
4.  Obrazovni programi turizma u visokoobrazovnim institucijama Republike Hrvatske
5.  Programi animatorstva u hotelima


Predmet:  Elektroničko poslovanje

Nositelj: dr. sc. Vanja Bevanda
Teme:
1. Web usluge i uslugama orijentirana arhitektura ( Web Services and  Service-Oriented Architectures)
2. Elektronička javna uprava (E- government)
3. Tehnologije i standardi za uspostavu web sjedišta ( Technology and Standards for Web sites Development)
4. Primjer  izrade prototipa web sjedišta ( Web Site Prototype Development)
5. Evaluacija nastupa na internetu ( Internet Performance Evaluation)
6. Uspostava sustava za e-trgovinu (E-commerce systems deployment)
7. Sustavi za online naplatu  (Online payment solutions)


Predmet: Financijska tržišta

Nositelj: dr.sc. Dean UčkarTeme:1. Primjena CAPM modela na hrvatskom tržištu kapitala (CAPM Model Usability on Croatian Capital Market)2. Financijsko tržište Republike Hrvatske (Croatian Financial Market)3. Održivost mirovinskog sustava Republike Hrvatske (Croatian pension system sustainability)4. Primjena MPT modela na hrvatskom tržištu kapitala (MPT model usability on Croatian capital market)5. Primjena APT modela na hrvatskom tržištu kapitala (APT model usability on Croatian capital market)

 

Predmet: Financijsko računovodstvo

Nositelj: dr.sc. Alfio Barbieri
Teme:
1. Računovodstvena analiza financijskih izvještaja u društvu X
2. Računovodstveno sagledavanje specifičnosti poslovnog spajanja i konsolidacije financijskih izvještaja
3. Računovodstveno planiranje novčanog toka u društvu X
4. Računovodstveni aspekt ulaganja u vrijednosne papire na primjeru društva X
5. Slobodni izbor


Predmet: Gospodarstvo Hrvatske

Nositelj: dr.sc. Kristina Afrić Rakitovac
Teme:
1. Uloga regionalnih razvojnih agencija u hrvatskom gospodarstvu
2. Obilježja hrvatske poljoprivrede
3. Gospodarska revitalizacija šumskog fonda RH
4. Značaj tehnološki parkova u hrvatskom gospodarstvu
5. Ekonomski učinci pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji


Predmet: Javne financije / Ekonomija javnog sektora

Nositelj: dr.sc. Sandra Krtalić
Teme:
1.  Uloga naknade za financiranje građenja i održavanje javnih cesta
2.  Koliko je značajan indeks otvorenosti proračuna
3.  Koliko se Hrvatska prilagodila trošarinskom sustavu EU?
      4.  Utjecaj rashoda za istraživanje i razvoj na ekonomski rast
5.  Granice održivosti javnog duga


Predmet: Logistika

Nositelj: dr.sc. Danijela Križman Pavlović
Teme:
      1.  Razvoj logističkog informacijskog sustava u nelogističkom poduzeću
2.  Upravljanje logističkim uslugama u poduzeću X
3.  Logistika proizvodnje na primjeru poduzeća X
4.  Analiza fizičke distribucije u poduzeću X
5.  Učinkovito upravjanje zalihama – značajan strategijski cilj poduzeća


Predmet: Ljudski potencijali i ekonomija rada

Nositelj: dr.sc. Marija Bušelić
Teme:
1. Plaće menadžera
2. Sindikati i kolektivno pregovaranje
3. Konflikti na radnom mjestu
 

Predmet: Ekonomija rada i ljudski potencijali

Nositelj: dr.sc. Marija Bušelić
Teme:
1. Uloga cjeloživotnog obrazovanja u suvremenom društvu


Predmet: Makroekonomija

Nositelj: dr.sc Alen Belullo
Teme:
1. Inflacija
2. Nezaposlenost
3. Monetarna politika
4. Fiskalna politika
5. Gospodarski razvoj


Predmet: Management

Nositelj: dr.sc Marli Gonan Božac
Teme:
1. Utjecaj kulture društva na management
2. Poslovni procesi i poslovne funkcije organizacije – na odabranom primjeru
3. Doprinos grupa i timova uspješnosti organizacije
4. Utjecaj interesno - utjecajnih skupina na poduzeće
5. Managerske vještine utjecanja na druge


Predmet: Management tržišnih komunikacija

Nositelj: dr. sc. Zoran Franjić
Teme:
1. Komunikacijska stragegija i planiranje miksa poduzeća X
2. Integrirana marketinška komunikacija u poduzeću X
3. Internet kao medij u komunikaciji
4. Humor u tržišnom komuniciranju
5. Komunikacijske aktivnosti u različitim fazama životnog ciklusa proizvoda


Predmet: Marketing

Nositelj: dr.sc. Zoran Franjić
Teme:
1. Marketinški splet poduzeća X
2. Segmentacija tržišta poduzeća X
3. Organizacija marketinških aktivnosti u neprofitnnom poduzeću X
4. Marketinški informacijski sustav poduzeća X
5. Marketinški plan poduzeća X
6. Interni marketing
7. Zeleni marketing


Predmet: Marketing

Nositelj: dr.sc. Ariana Nefat
Teme:
1. Uloga marketinga u strategijama poduzeća
2. Oblici društvene odgovornosti marketinga
3. Oblikovanje snažne marke poduzeća
4. Strategija marketinga uslužnog poduzeća
5. Oblikovanje i plasiranje novih proizvoda poduzeća
6. Organizacija marketinga poduzeća
7. Učinci izravnog marketinga poduzeća


Predmet: Marketing proizvoda i inovacija

Nositelj: dr.sc. Zoran Franjić
Teme:
1. Dizajn kao integralni element razvoja proizvoda
2. Razvoj proizvoda X od ideje do lansiranja
3. Marketing inovacija
4. CRM (upravljanje odnosima s korisnicima) i razvoj proizvoda
5. 13 Cooperovih koraka na primjeru razvoja proizvoda X


Predmet: Marketing u turizmu

Nositelj: dr.sc. Danijela Križman Pavlović
Teme:
1. Obilježja marketinškog informacijskog sustava u putničkim agencijama
2. Osoblje kao instrument marketinškog miksa u hotelijerskim poduzećima
3. Zadovoljstvo turista kvalitetom usluge smještaja u privatnim domaćinstvima
4. Istraživanje turističkog tržišta u sustavu turističkih organizacija
5. Izazovi marketinga u zdravstvenom turizmu Republike Hrvatske


Predmet: Međunarodna ekonomija

Nositelj: dr.sc. Ines Kersan-Škabić
Teme:
1.  Značaj BRIC zemalja u svjetskom gospodarstvu
2.  Utjecaj globalne krize na svjetsku trgovinu
3.  Obilježja vanjske trgovine Europske unije
4.  Izravna inozemna ulaganja u zemlje jugoistočne Europe
5.  Politika tečaja u Republici Hrvatskoj


Predmet: Međunarodna tržišta i poslovanje

Nositelj: dr.sc. Soumitra Sharma
1. Dinamika međunarodnih spajanja i pripajanja u Hrvatskoj
2. Uvjeti razmjene; pozicija Hrvatske u međunarodnoj trgovini
3. Devizni rizici u međunarodnoj razmjeni
4. Mogućnosti apsorpcije globalnog tržišta
5. Strategije ulaska domaćih tvrtki na međunarodna tržišta; osvrt na Hrvatsku


Predmet: Metodologija istraživačkog rada

Nositelj: Doc.dr.sc. Jasmina Gržinić
Teme:
1.  Kritička evaluacija znanstvene procedure i rezultata
2.  Tehnike usmenih izlaganja i kritičnost mišljenja
3.  Znanost -  paradigma ljudskog roda i uvjet napretka
4.  Kriteriji za ocjenjivanje istraživačkih projekata i rezultati istraživanja
5.  Etika znanstveno istraživačkog rada


Predmet: Monetarna ekonomija

Nositelj: dr.sc. Lovre Božina
Teme:
1.  Tečajna politika Hrvatske narodne banke
2.  Operacije na otvorenom tržištu Hrvatske narodne banke
3.  Euroiziranost hrvatskog gospodarstva
4.  Sustav obveznih rezervi Hrvatske narodne banke
5.  Međunarodni monetarni sustav


Predmet: Monetarna politika EU

Nositelj: dr.sc. Manuel Benazić
Teme:
1. Euopska monetarna unija (EMU) i Republika Hrvatska
2. Monetarni transmisijski mehanizam u Europskoj uniji
3. Strategija monetarne politike Europske unije
4. Stabilnost cijena kao cilj monetarne politike ESB-a
5. Stvaranje Europske monetarne unije (EMU)


Predmet: Nacionalno računovodstvo

Nositelj: dr.sc. Lorena Mošnja-Škare
Teme:
1. Računi akumulacije u sustavu nacionalnih računa
2. Nacionalno računovodstvo u Hrvatskoj
3. Struktura nacionalnih računa u sustavu ESA (European System   of Accounts)
4. Računi tekućih transakcija u sustavu nacionalnih računa
5. Bilance u sustavu nacionalnih računa


Predmet: Neprofitni marketing

Nositelj: dr.sc. Ariana Nefat
Teme:
1. Marketinške komunikacije neprofitne organizacije
2. Uloga posebnih događaja u neprofitnom marketingu
3. Pitanja oblikovanja cijena u neprofitnom marketingu
4. SWOT analiza neprofitne organizacije
5. Organizacijski aspekt provedbe marketinga neprofitne organizacije


Predmet: Održivi razvoj i management

Nositelj: dr.sc. Kristina Afrić Rakitovac
Teme:
1. Uloga države u promicanju društveno odgovornog poslovanja
2. Društveno odgovorno poslovanje u javnom sektoru
3. Društveno odgovorno poslovanje u turizmu
4. Antropogeni uzročnici onečišćenja okoliša
5. Društveno odgovorno poslovanje na primjeru odabranog trgovačkog


Predmet: Organizacija

Nositelj: dr.sc. Danijela Križman Pavlović
Teme:
1. Specifičnosti organizacije marketinških aktivnosti u hotelijerstvu
2. Utjecaj visoke tehnologije na organizaciju
3. Organizacija opreme na primjeru poduzeća «X»
4. Uloga i značaj organizacije poslovne funkcije «Proizvodnja» na uspješnost poslovanja proizvodnog poduzeća
5. Organizacija infrastrukturnih službi u uslužnim poduzećima


Predmet: Politika  konkurencije  

Nositelj: dr.sc. Ariana Nefat
Teme:
1. Oblici grabežljivog oblikovanja cijena
2. Strateška pitanja u mrežnim industrijama
3. Cjenovna diskriminacija kao necjenovna praksa monopolizacije
4. Teorijski koncepti politike konkurencije
5. Analiza godišnjih slučajeva iz prakse Agencije za zaštitu tržišnog natjecanjaPredmet: Poslovne financije

Nositelj: dr.sc. Dean Učkar
Teme:
1. Struktura dužničkog financiranja trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj (Croatian companies debt financing structure)
2. Uloga poslovnog plana u financijskom odlučivanju (The role of business plan in financial decision making)
3. Leasing: jučer, danas, sutra (Leasing: yesterday, today, tomorrow)
4. Vrednovanje dionica primjenom regresijskih modela (Regression models usage for stocks valuation)
5. Vrednovanje obveznica primjenom regresijskih modela (Regression models usage for bonds valuation)


Predmet: Poslovni informacijski sustavi

Nositelj: dr.sc. G. Sinković
Teme:
1. PIS na primjeru poduzeća XXX (obraditi primjer  PIS za neko konkretno poduzeće)
2. Utjecaj Interneta na razvoj PIS
3. PIS temeljen na softveru s otvorenim kodom
4. ERP  sustavi  (tema je široka ali se s nastavnikom može dogovoriti  područje u skladu sa interesom studenta)
5. Kvaliteta u PIS


Predmet: Poslovno odlučivanje

Nositelj: dr.sc. Marli Gonan Božac, dr.sc. Vanja Bevanda
Teme:
1.   Modeli odlučivanja
2.   Okolnosti odlučivanja
3.   Načini odlučivanja


Predmet: Poslovno računovodstvo

Nositelj: dr.sc. Lorena Mošnja-Škare
Teme:
1. Osnovni instrumenti računovodstvenog informacijskog sustava u poduzeću “X”
2. Računovodstvo ulaganja u nekretnine na primjeru “X”
3. Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti na primjeru “X”
4. Računovodstvene kontrole na primjeru “X”
5. Primjena MSFI (Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja) na primjeru “X”
6. Izvještavanje po segmentima na primjeru “X”
7. Donošenje i primjena računovodstvenih politika na primjeru “X”


Predmet: Povijest ekonomske misli

Nositelj: dr.sc. Soumitra Sharma
Teme:
1. Adam Smith kao ekonomist
2. Keynesovo poimanje ekonomista budućnosti
3. Naučni socijalizam Karla Marxa
4. Sistematizacija ekonomske znanosti J.Schumpetera
5. Nobelovci u ekonomiji


Predmet: Pravo u turizmu

Nositelj: dr.sc. A. Radolović
Teme:
1. Odgovornost turističke agencije za štetu zbog povrede ugovora o alotmanu
2. Pravo Svjetske turističke organizacije (UNWTO)
3. Odgovornost ugovornih strana kod ugovora o timesharingu
4. Pravo u nautičkom turizmu
5. Ugovor o turističkom franchisingu


Predmet: Računovodstveni informacijski sustavi

Nositelj: dr.sc. Robert Zenzerović
Teme:
1. Računovodstveni informacijski sustav banke «X»
2. Računovodstveni informacijski sustav proizvodnje kao dio cjelokupnog računovodstvenog  informacijskog sustava poduzeća «X»
3. Odnos sustava internih kontrola i računovodstvenog informacijskog sustava  društva «X»
4. Računovodstveni informacijski sustav kao izvor informacija neophodnih u procesu poslovnog odlučivanja društva «X»
5. Računovodstveni informacijski podsustav (modul) dugotrajne materijalne imovine društva «X»


Predmet: Računovodstvo troškova

Nositelj: dr.sc. Alfio Barbieri
Teme:
1. Računovodstvena analiza troškova u društvu X
2. Problemi i specifičnosti nagrađivanja u društvu X
3. Planiranje troškova u poslovanju društva X
4. Obračun proizvodnih troškova u društvu X
5. Slobodni izbor


Predmet: Regionalna ekonomika

Nositelj: dr.sc. Aleksandar Bogunović
Teme:
1. Regionalne demografske različitosti i utjecaj na regionalni razvoj
2. Međuregionalni odnosi i regionalni multiplikator
3. Uzroci i posljedice regionalnih migracija
4. Kohezijska politika EU
5. Regionalne integracije
6. Lokacijska politika i regionalni razvoj
7. Instrumenti i mjere regionalne politike Republike Hrvatske


Predmet: Sigurnost informacijskih sustava

Nositelj:  dr. sc. Vanja Bevanda
Teme:
1. Računalni kriminal (Computer Crime)
2. Sigurnosni protokoli (Security Protocols)
3. Sigurnost i zaštita operacijskih sustava ( Security and Protection of Operating Systems)
4. Etički hacking u službi poslovanja  ( Ethical Hacking for Business)
5. Sigurnosni standardi i programi certifikacije ( Security Standards and Certification Programs)
6. Softverska sigurnost  (Software Security)
7. Aspekti zaštite baza podataka (Database Security Aspects)

Predmet: Turoperatori i turističke agencije

Nositelj: dr.sc. Jasmina Gržinić
Teme:
1. Utjecaj kulturnih manifestacija na razvoj turizma grada Rovinja
2. Obilježja privatnog smještaja u Istarskoj županiji
3. Uloga turističkih posrednika u razvoju kongresnog turizma Karakteristike razvoja tržišta i trendovi utjecaja
4. Analiza turističkog sektora Hrvatske i zemalja Mediteranskog bazena 
5. Uloga investicija u turističkom sektoru u vrijeme recesije


Predmet: Trgovačko pravo

Nositelj: Ljiljana Maurović
Teme:
1.  Društvo sa ograničenom odgovornošću i malo poduzetništvo u Hrvatskoj
2.  Društva osoba kao pogodan oblik za manje poslovne poduhvate
3.  Prospekt za upis dionica u postupku osnivanja dioničkog društva i  pri izdavanju
     novih dionica
4.  Ugovor o licenci u međunarodnim poslovnim odnosima
5.  Arbitraža u međunarodnim trgovačkim odnosima


Predmet: Tržište kapitala

Nositelj: dr.sc. Dean Učkar
Teme:
1. Regulatorni okvir tržišta kapitala u Republici Hrvatskoj (Regulatory frame for capital market in Croatia)
2. IPO u sustavu metoda emisije vrijednosnih papira (IPO as securities issuing method)
3. Opcije kao instrumenti zaštite od rizika i špekulativni instrumenti (Options as risk hedging and speculative instruments)
4. Funkcije SKDD-a u nadzoru hrvatskog tržišta kapitala (Functions of SKDD in Croatian capital market oversight)
5. HANFA kao nadzorni organ hrvatskog tržišta kapitala (HANFA as Croatian capital market supervisor)


Predmet: Uvod u poduzetništvo

Nositelj: dr.sc. Danijela Križman Pavlović
Teme:
1. Invencija, inovator, inovacija
2. Od zamisli do poduzetničkoga poduhvata
3. Poduzetnička infrastruktura u funkciji razvoja gospodarstva
4. Društveno odgovorno poduzetništvo
5. Poslovni plan kao komunikacijski kanal poduzetnika


Predmet: Uvod u turizam

Nositelj: dr.sc. Jasmina Gržinić
Teme:
1. Analiza tržišta kružnih putovanja i utjecaj na razvoj destinacija
2. Uloga kulturnog turizma u procesu transformacije kulturnih resursa Istarske županije
3. Turizam u funkciji gospodarskog razvitka hrvatskih regija
4. Utjecaj megatrendova na konkurentnost hrvatskog turizma
5. Rezidencijalni turizam i održivi razvoj Europe


Predmet: Uvod u ekonomiju

Nositelj: dr.sc. Marinko Škare
Teme:
1. Održivi turizam - izazov i prilika
2. Inkluzivna poduzeća i njihov doprinos dostizanju održivog razvoja
3. Financijsko posredovanje banaka i gospodarski rast - primjer RH
4. Prednosti i nedostaci ulaska RH u EU
5. Ustrajnost siromaštva
6. Politike smanjenja siromaštva
7. Konvergencija životnog standarda razvijenih zemalja i zemalja u razvoju