fakultet ekonomije i turizma "dr. mijo mirković", pula
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Preradovićeva 1, 52100 PULA

Teme diplomskih radova akademska godina 2011./2012.

Predmet:  Budžetiranje kapitala

Nositelj:  dr.sc. Dean Učkar

Teme:1.Metode procjene novčanih tokova investicijskih projekata2.Metode odabira optimalnih investicijskih projekata3.Problemi utvrđivanja troška kapitala trgovačkog društva

Predmet: Ekonomska filozofija

Nositelj: dr.sc. Marinko Škare

Teme:
1.Mill i deduktivna metoda
2.Friedman i irealističnost pretpostavki
3.Adam Smith kao posljednij 'moralni filozof'


Predmet: Ekonomska informatika

Nositelj:  dr.sc. Jusuf Šehanović

Teme:
1.Utjecaj informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT) na djelotvornost proizvodnih organizacija (slučaj konkretne organizacije)
2.Utjecaj informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT) na djelotvornost financijskih organizacija (slučaj konkretne organizacije)
3.Utjecaj informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT) na turističkih i ugostiteljskih organizacija (slučaj konkretne organizacije)


Predmet: E- marketing

Nositelj: dr.sc. Danijela Križman Pavlović

Teme:
1.Analiza nastupa na internetu poduzeća X
2.Internet marketingom do konkurentske prednosti
3.Personalizacija (prilagođavanje) elemenata marketinškog miksa primjenom internet marketinga


Predmet: Ekonomika okoliša

Nositelj: dr.sc. Kristina Afrić Rakitovac
      
Teme:
1.Analiza utjecaja politike zaštite okoliša EU na politiku zaštite okoliša Republike Hrvatske
2.Uloga sustava pravedne trgovine u suvremenom gospodarstvu
3.Uloga obrazovanja u podizanju ekološke pismenosti


Predmet: Ekonomika okoliša i turizam

Nositelj: dr.sc. Kristina Afrić Rakitovac

Teme:
1.Indikatori održivog turizma
2.Valorizacija prirodnih resursa u turizmu Republike Hrvatske
3.Upravljanje održivim turizmom


Predmet:  Ekonomija rada i ljudski potencijali

Nositelj:  dr.sc. Marija Bušelić

Teme:
1.Eksploatacija radnika u teoriji viška vrijednosti
2.Stambena problematika mladih osoba
3.Proizvodnost rada i plaće


Predmet: Ekonomski rast i makroekonomsko modeliranje

Nositelj: dr.sc. Marinko Škare

Teme:
1.Modeli privrednog rasta
2.Faktori ekonomskog razvoja Republike Hrvatske
3.Financiranje privrednog razvoja


Predmet: Globalna ekonomska kretanja

Nositelj:  dr.sc. Ines Kersan - Škabić

Teme:
1.Reforma Međunarodnog monetarnog fonda
2.Globalna ekonomska kriza i protekcionizam
3.Ekonomske implikacije migracija


Predmet: Gospodarstvo Europske unije

Nositelj:  dr.sc. Ines Kersan – Škabić

Teme:
1.Konkurentnost  Europske unije
2.Izazovi ulaska u Europsku uniju za regionalnu politiku Republike Hrvatske
3.Značaj ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju za politiku zapošljavanja i socijalnu politiku


Predmet:  Informacijski management

Nositelj: dr.sc. Giorgio Sinković

Teme:1.Upravljanje projektima u proizvodnji softvera2.Prednosti i nedostaci outsourcinga informatičkih usluga3.Upravljanje ljudskim resursima u  informatičkoj tehnologiji

Predmet: Informacijski sustavi u potpori upravljanju i odlučivanju

Nositelj: dr.sc. Vanja Bevanda

Teme:
1.Aplikacije poslovne analitike i vizualizacije podataka (Business Analytics Applications and Data Visualization)
2.Sustavi preporuka za elektronički trgovinu  (E- Commerce Recommender Systems)
3.Mjerenje  spremnosti  IKT organizacije za izvođenje strategije  (Measuring the  Strategic  Readiness of ICT)
4.Organizacijske kompetencije malih i srednjih poduzeća za otvorene inovacije ( Organizational Competences for Open Innovation in Small and Medium Sized Enterprises )
5.Umjetna inteligencija u suvremenim poslovnim aplikacijama  (Artificial intelligence in Modern Business Applications)


Predmet: Interni marketing

Nositelj: dr.sc. Zoran Franjić

Teme:
1.Plan internog marketinga
2.Interni marketing i organizacijska kultura
3.Interni marketing i javne službe
4.Istraživanje internog tržišta u poduzeću „X“


Predmet: Istraživanje tržišta i marketinga

Nositelj: dr.sc. Lenko Uravić

Teme:
1.Istraživanje imidža poduzeća ili grada «X»
2.Istraživanje zadovoljstva gostiju hotela «X»
3.Analiza metoda mjerenja prihvatljivosti cijena za kupce

Predmet. Istraživanje tržišta u turizmu

Nositelj: dr.sc. Lenko Uravić

Teme:
1.Analiza instrumenta za mjerenje zadovoljstva u Istarskim hotelima
2.Kvalitativna istraživanja za potrebe razvoja novih usluga u turizmu
3.Istraživanje informacijskog ponašanja menadžera hotela


Predmet: Komparativni fiskalni sustavi

Nositelj: dr.sc. Sandra Krtalić

Teme:
1.Analiza poreznog klina
2.Preraspodjela dohotka u islamskim zemljama
3.Transferne cijene i porezne implikacije: komparacija RH vs. EU


Predmet: Lokalne javne financije

Nositelj: dr.sc. Sandra Krtalić

Teme:
1.Financijsko poslovanje i razvojna strategija grada XY
2.Značaj neporeznih prihoda u financiranju lokalnih jedinica
3.Modeli javne uprave


Predmet: Makroekonomski management

Nositelj: dr.sc. Marinko Škare

Teme:
1.Održivost deficita tekućeg računa i bijeg kapitala iz Hrvatske
2.Održivost javnog duga Republike Hrvatske
3.Upravljanje politikom rasta u Republici Hrvatskoj


Predmet: Management financijskih institucija

Nositelj: dr.sc. Manuel Benazić

Teme:
1.Upravljanje rizicima u hrvatskim bankama
2.Upravljanje kapitalom u hrvatskim bankama
3.Financijske institucije i globalizacija


Predmet: Management prodaje

Nositelj: dr.sc. Zoran Franjić

Teme:
1.Pregovaranje u kupoprodajnim procesima
2.Osobni management (self-management) prodajnog osoblja
3.Upravljanje prodajnim osobljem
4.Motiviranje prodajnog osoblja u maloprodaji na primjeru poduzeća „X“


Predmet: Management ugostiteljskih i turističkih društava

Nositelj: dr.sc. Marli Gonan Božac

Teme:
1.Formuliranje strategije na korporacijskoj razini
2.'Event management' u ugostiteljstvu
3.Primjena Minerove teorije motivacije uloga u hotelijerstvu


Predmet: Marketing usluga

Nositelj: dr.sc. Ariana Nefat

Teme:
1.Uloga osoblja u marketingu uslužne organizacije
2.Pojavnost usluge u izvršenju uslužnih susreta
3.Blueprint uslužnog poduzeća
4.Prilagodba kapaciteta uslužnog poduzeća potražnji
5.Kritični uslužni susreti u uslužnom poduzeću


Predmet: Međunarodne financije

Nositelj: dr.sc. Ines Kersan - Škabić

Teme:
1.Tečajna politika u Republici Hrvatskoj i usporedba s tečajnim politikama novih zemalja članica Europske unije
2.Bankarski sustav u Republici Hrvatskoj i problem valutne klauzule
3.Monetarna politika Europske središnje banke


Predmet: Međunarodni turizam

Nositelj: dr.sc. Jasmina Gržinić

Teme:
1.Hrvatsko hotelijerstvo i globalni turizam
2.Alternativni turizam: analiza međunarodnog značaja i utjecaja
3.Socijalni i ekonomski utjecaj međunarodnog turizma: lokalna zajednica


Predmet: Mikroekonomija II

Nositelj: dr.sc. Igor Štoković

Teme:
1.Teorija igara u analizi oligopola
2.Asimetričnost informacija
3.Monopol i tržišna moć


Predmet: Mikroekonomska analiza

Nositelj: dr.sc. Igor Štoković

Teme:
1.Izvođenje krivulje potražnje iz krivulja graničnih korisnosti
2.Opća ravnoteža i ekonomika blagostanja
3.Cournotova ravnoteža


Predmet: Monetarna analiza

Nositelj: dr.sc. Lovre Božina

Teme:
1.Emisija primarnog novca u Republici Hrvatskoj
2.Kanali monetarnog uravnoteženja
3.Razvoj instrumenata monetarne politike Hrvatske narodne banke


Predmet:  Novčano tržište

Nositelj: dr.sc. Lovre Božina

Teme:
1.Uloga novčanog tržišta u provedbi monetarne politike
2.Novčano tržište i likvidnost hrvatskog gospodarstva
3.Međunarodna novčana tržišta


Predmet: Operacijski management

Nositelj: dr.sc. Jasna Prester

Teme:
Prema dogovoru


Predmet: Osobne financije

Nositelj: dr.sc. Dean Učkar

Teme:
1.Strategije diverzifikacije osobnih investicija
2.Ulaganja u realnu imovinu
3.Ulaganja u financijsku imovinu


Predmet: Poduzetništvo i gospodarstvo

Nositelj: dr.sc. Violeta Šugar

Teme:
1.Poduzetnički poduhvat i globalizacija
2.Poduzetničko okruženje
3.Kvaliteta, konkurentnost i poduzetništvo


Predmet: Poduzetništvo u turizmu

Nositelj: dr.sc. Danijela Križman Pavlović

Teme:
1.Zeleno poduzetništvo u turizmu
2.Dislocirani hotel kao poduzetnički pothvat
3.Strategije inovativnosti i iskustveni turizam


Predmet: Pravo u turizmu

Nositelj: dr.sc. Oliver Radolović

Teme:
1.Europska konvencija o odgovornosti ugostitelja za štetu na imovini gostiju (1962)
2.Obveza ugostitelja o vođenju brige o osobi hotelskog gosta
3.Obveza gosta na ponašanje u hotelu poput ''dobra gosta''
4.Odgovornost za neimovinsku štetu zbog povrede turističkih ugovora
5.Kreditne kartice kao globalno sredstvo plaćanja u turizmu


Predmet: Računovodstvo financiranja i investiranja

Nositelj: dr.sc. Alfio Barbieri

Teme:
1.Računovodstvena analiza financijske sposobnosti trgovačkog društva
2.Računovodstveni aspekt poslovnog spajanja i konsolidiranja financijskih izvještaja
3.Računovodstveni aspekt emisije vlasničkih (ili dužničkih) vrijednosnih papira u cilju financiranja poslovanja


Predmet: Računovodstveni informacijski sustavi

Nositelj: dr.sc. Robert Zenzerović

Teme:
Pregled diplomskih radnji za akademsku godinu 2011/12 (prije bolonjskog sustava)
1.Računovodstveni informacijski podsustav (modul) plaća u društvu «OET»
2.Računovodstveni informacijski podsustav (modul) kupaca u društvu «OET»
3.Računovodstveni informacijski podsustav (modul) dobavljača u društvu «OET»


Predmet: Računovodstvo proračunskih i neprofitnih organizacija

Nositelj: dr.sc. Lorena Mošnja – Škare

Teme:
1.Računovodstvo prihoda i rashoda pri proračunskom korisniku “X”
2.Financijsko izvještavanje proračunskih korisnika i neprofitnih organizacija
3.Financijski plan proračunskih korisnika


Predmet: Razvoj IS - a

Nositelj: dr.sc. Vanja Bevanda

Teme:
1.Softverski inženjering uporabom alata otvorenog koda ( Open-source software enginering tools)
2.Dizajn e-learning materijala (E- learning material`s design)
3.Objektno- relacijske mogućnosti baza podataka  (Object -oriented relational database)
4.Značajke brzog razvoja aplikacija  (Rapid Application Develoment)
5.UML alati (UML Tools)


Predmet: Revizija

Nositelj: dr.sc. Robert Zenzerović

Teme:
Pregled diplomskih radnji za akademsku godinu 2011/12 (prije bolonjskog sustava)
1.Revizija financijskih izvještaja u Republici Hrvatskoj – iskustva i perspektive
2.Dovršenje revizije i izdavanje revizijskog izvješća na primjeru društva «X»
3.Revizija dugotrajne imovine u društvu «X»


Predmet: Softversko inženjerstvo

Nositelj: dr.sc. Giorgio Sinković

Teme:
1.Upravljanje kvalitetom softverskih proizvoda
2.Upravljanje  troškovima u proizvodnji softvera
3.Upravljanje rizicima u proizvodnji softvera


Predmet: Strategijski management

Nositelj: dr.sc. Marli Gonan Božac

Teme:
1.Utjecaj uprave na formulaciju i implementaciju strategije
2.Preskriptivna korporativna strategija u praksi
3.Usporedni prikaz sustava korporativnog upravljanja u odabranim tranzicijskim zemljama


Predmet: Strateško računovodstvo

Nositelj: dr.sc. Robert Zenzerović

Teme:
1.Metode obračuna troškova proizvodnje – hrvatska iskustva
2.Vrednovanje intelektualnog kapitala
3.Balanced scorecard kao instrument mjerenja poslovnih performansi


Predmet: Upravljanje financijskim institucijama i tržištima EU

Nositelj: dr.sc. Dean Učkar

Teme:
1.Razvoj regulacije tržišta vrijednosnih papira u Europskoj uniji
2.Utjecaj prekograničnog bankarstva na financijsku stabilnost Europske unije
3.Odgovornost i nezavisnost središnjih banaka – usporedni prikaz Europske središnje banke, Sustava federalnih rezervi i Banke Japana


Predmet: Upravljanja javnim službama

Nositelj: dr.sc. Denisa Krbec

Teme:
1.Primjena koncepta ''e-uprava'' u Republici Hrvatskoj
2.Prilagodba hrvatske javne uprave ''europskom upravnom prostoru''
3.Reforma hrvatske javne uprave
4.Javno-privatno partnerstvo u Republici Hrvatskoj
5.Decentralizacija hrvatskog javnog sektora


Predmet: Upravljanje odnosima s kupcima usluga – CRM

Nositelj: dr.sc. Zoran Franjić

Teme:
1.Primjena CRM-a u poduzeću X
2.Uloga informatičke tehnologije u CRM-u
3.Utjecaj zadovoljstva zaposlenika na upravljanje odnosima sa korisnicima
4.Budućnost CRM-a
5.Povezanost zadovoljstva korisnika i upravljanja odnosa sa korisnicima


Predmet: Upravljanje razvojem turizma

Nositelj: dr. sc. Kristina Afrić Rakitovac

Teme:
1.Modeliranje turističkog sustava
2.Učinkovitost upravljanja razvojem turizma na regionalnoj razini
3.Turizam i prostorno planiranje


Predmet: Urbana ekonomika

Nositelj: dr.sc. Mladen Črnjar

Teme:
1.Modeli urbanog rasta
2.Tržište stanovanja u Republici Hrvatskoj
3.Gradski kriminal kao ograničavajući čimbenik razvoja grada «X»


Predmet: Tržište rada i socijalna politika

Nositelj: dr.sc. Marija Bušelić

Teme:
1.Raspodjela dohotka i siromaštvo u svijetu
2.Kreiranje populacijske politike
3.Razlozi povećanja stope divorcijaliteta


Predmet: Turistička destinacija

Nositelj: dr.sc. Danijela Križman Pavlović

Teme:
1.Oblikovanje imidža turističke destinacije
2.Učeća turistička destinacija
3.Primjena Sustava uravnoteženih ciljeva u upravljanju turističkom destinacijom


Predmet: Turističko posredovanje

Nositelj: dr.sc. Jasmina Gržinić

Teme:
1.Mreže distribucijskih kanala u turizmu Europe
2.Strateška uloga upravljanja prihodima – studija slučaja
3.Nisko tarifni prijevoznici – doprinos ili prijetnja razvoju destinacija


Predmet: Uvod u ekonomiju / Odabrane teme uvoda u ekonomiju

Nositelj: dr.sc. Marinko Škare

Teme:
1.Korupcija i gospodarski rast
2.Dispariteti u razvoju
3.Blagostanje razvijenih zemalja