fakultet ekonomije i turizma "dr. mijo mirković", pula
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Preradovićeva 1, 52100 PULA

Teme završnih radova ak.god.2009./2010.

Predmet: Bankarski management
Nositelj: dr.sc. Lovre Božina
Teme:
1. Marketing u bankarstvu
2. Spajanja i akvizicije banaka
3. Bankarske krize
4. Banke i novčano tržište
5. Internet bankarstvo

Predmet: Baze podataka
Nositelj: dr. sc. Vanja Bevanda
Teme:
1. Objektno modeliranje podataka (Object- oriented Data Modeling)
2. Slobodni «Open Source» sustavi za upravljanje bazama podataka (Open Source Database Management Systems)
3. Modeli Zaštite podataka na SQL poslužiteljima ( SQL Server Security Models)
4. Virtualne osobne baze podataka (Virtual Private Database)
5. Mogućnosti CASE alata za modeliranje poslovnih podataka (CASE tool for Modeling Business Data)

Predmet: Ekonomska informatika
Nositelj: dr.sc. Jusuf Šehanović
Teme:
1.Uporaba informacijskih i komunikacijskih tehnologija u hotelskoj organizaciji
2.Uporaba informacijskih i komunikacijskih tehnologija u financijskoj organizaciji
3.Uporaba informacijskih i komunikacijskih tehnologija u marketingu
4.Uporaba informacijskih i komunikacijskih tehnologija u funkciji prodaje
5.Uporaba informacijskih i komunikacijskih tehnologija u funkciji nabave

Predmet: Ekonomska povijest
Nositelj: Prof. dr. sc. Marija Bušelić
Teme:
1. Razvoj znanstveno-istraživačkog rada
2. Povijest osvajanja svemira
3. Povijesni razvoj i uloga obuće
4. Povijest rudarstva
5. Povijest uljarica

Predmet: Ekonomska sociologija
Nositelj: dr.sc. Denisa Krbec
Teme:
1.Položaj ekonomske sociologije kao akademske discipline
2.Poduzetničke elite u modernim društvima
3.Cjeloživotno obrazovanje i konkurentnost u Europskoj Uniji
4.Pojam zaposlivosti u obrazovnim politikama
5.Iskustva Bolonjskog procesa

Predmet: Ekonomika turizma
Nositelj: dr.sc. Marija Bušelić
Teme:
1. Uvozna ovisnost hrvatskog ugostiteljstva
2. Uloga interneta u turizmu
3. Turistička putovanja i prometne nesreće
4. Ljudski kapital u hotelijerstvu
5. Utjecaj turističkih sajmova na turističku potražnju

Predmet: Elektroničko poslovanje
Nositelj: dr. sc. Vanja Bevanda
Teme:
1.Društveni semantički web (Social Semantic Web)
2.Web 2.0: Alati i aplikacije (Web 2.0: Tools and Applications)
3.Aplikacije poslovnog društvenog softvera (Applications Of Enterprise Social Software - Enterprise 2.0)
4.Aktualni Trendovi u razvoju elektroničke trgovine (Actual E- CommerceTrends)
5.Iskustvo M- trgovanje (M- Commerce)

Predmet: Financijska tržišta
Nositelj: dr.sc. Dean Učkar
Teme:
1. Primjena CAPM modela na hrvatskom tržištu kapitala (CAPM Model Usability on Croatian Capital Market)
2. Financijsko tržište Republike Hrvatske (Croatian Financial Market)
3. Upravljanje portfeljom vrijednosnica (Securities Portfolio Management)
4. Slobodan izbor studenta
5. Slobodan izbor studenta

Predmet: Gospodarstvo Hrvatske
Nositelj: dr.sc. Kristina Afrić Rakitovac
Teme:
1.Značaj predpristupnih fondova EU za razvoj hrvatskog gospodarstva
2.Proces prestrukturiranja prerađivačke industrije Hrvatske
3.Utjecaj industrijske politike EU na razvoj hrvatske industrije
4.Značaj tržišnog natjecanja za poticanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva
5.Utjecaj demografskih kretanja na razvoj hrvatskog gospodarstva

Predmet: Javne financije / Ekonomija javnog sektora
Nositelj: dr.sc. Sandra Krtalić
Teme:
1. Oporezivanje dobiti (Company taxation)
2. Učinci prelijevanja (Spill over - concept and effects)
3. Oporezivanje potrošnje (Consumption taxation)
4. Uloga naknade za financiranje građenja i održavanje javnih cesta (Non-Tax Revenues: Road Charge in Croatia)
5. Wagnerov zakon: ima li smisla u Hrvatskoj? (Wagner’s law: empirical evidence from Croatia?)

Predmet: Logistika
Nositelj: dr.sc. Danijela Križman Pavlović
Teme:
1. Razvoj logističkog informacijskog sustava u nelogističkom poduzeću
2. Upravljanje logističkim uslugama u poduzeću X
3. Logistika proizvodnje na primjeru poduzeća X
4. Analiza fizičke distribucije u poduzeću X
5. Učinkovito upravjanje zalihama – značajan strategijski cilj poduzeća

Predmet: Ljudski potencijali i ekonomija rada
Nositelj: dr.sc. Marija Bušelić
Teme:
1.Zasnivanje i prestanak radnog odnosa
2.Razvoj karijere
3.Sustav napredovanja
4.Stres na poslu
5.Stimulacija menadžera

Predmet: Makroekonomija
Nositelj: dr.sc Alen Belullo
Teme:
1.Inflacija
2.Nezaposlenost
3.Monetarna politika
4.Fiskalna politika
5.Gospodarski razvoj

Predmet: Management
Nositelj: dr.sc Marli Gonan Božac
Teme:
1. Virtualni management
2. Komunikacija unutar organizacije
3. Evaluacija i kontrola strateškog plana
4. Praćenje i razvoj zaposlenika
5. Konkurenska prednost

Predmet: Management kvalitete
Nositelj: dr.sc. G. Sinković

Predmet: Management tržišnih komunikacija
Nositelj: dr. sc. Zoran Franjić
Teme:
1.Komunikacijska stragegija i planiranje miksa poduzeća X\
2.Integrirana marketinška komunikacija u poduzeću X\
3.Internet kao medij u komunikaciji\
4.Humor u tržišnom komuniciranju\
5.Komunikacijske aktivnosti u različitim fazama životnog ciklusa proizvoda\

Predmet: Marketing
Nositelj: dr.sc. Zoran Franjić
Teme:
1.Marketinški splet poduzeća X
2.Segmentacija tržišta poduzeća X
3.Organizacija marketinških aktivnosti u neprofitnnom poduzeću X
4.Marketinški informacijski sustav poduzeća X
5.Marketinški plan poduzeća X
6.Interni marketing
7.Zeleni marketing

Predmet: Marketing
Nositelj: dr.sc. Ariana Nefat
Teme:
1. Marketinški informacijski sustav u funkciji tržišne orijentacije poduzeća
2. Trendovi makrookruženja i njihov utjecaj na marketing poduzeća
3. Provođenje procesa marketinškog istraživanja u poduzeću
4. Izvršenje procesa poslovne kupnje u poduzeću
5. Oblici izravnog marketinga u poduzeću

Predmet: Marketing proizvoda i inovacija
Nositelj: dr.sc. Zoran Franjić
Teme:
1.Dizajn kao integralni element razvoja proizvoda
2.Razvoj proizvoda X od ideje do lansiranja
3.Marketing inovacija
4.CRM (upravljanje odnosima s korisnicima) i razvoj proizvoda
5.13 Cooperovih koraka na primjeru razvoja proizvoda X

Predmet: Marketing u turizmu
Nositelj: dr.sc. Danijela Križman Pavlović
Teme:
1. Politika komuniciranja turističkih destinacija s tržištem
2. Uloga odnosa s javnošću u promociji hotelijerskog poduzeća
3. Upravljanje marketingom u prijevoznim poduzećima
4. Politika proizvoda u putničkim agencijama
5. Uloga marketinga u održivom razvoju nautičkog turizma Republike Hrvatske

Predmet: Međunarodna ekonomija
Nositelj: dr.sc. Ines Kersan-Škabić
Teme:
1. Analiza bilance plaćanja Republike Hrvatske
2. Klasteri i hrvatski izvoz
3. Uloga Međunarodnog monetarnog fonda u globalnoj krizi
4. Značaj CEFTA-e za hrvatsko gospodarstvo
5. Položaj Kine u svjetskoj trgovini

Predmet: Međunarodna tržišta i poslovanje
Nositelj: dr.sc. Soumitra Sharma
1.Međunarodna spajanja i akvizicije
2.Kretanje svjetskih cijena robe i uvjeti trgovine
3.Devizni rizici u međunarodnoj razmjeni
4.Novi svjetski izvozni giganti: Kina i Indija
5.Brazil – ravnopravni gospodarski subjekt na svjetskom tržištu

Predmet: Metodologija istraživačkog rada
Nositelj: Doc.dr.sc. Jasmina Gržinić
Teme:
1. Kritička evaluacija znanstvene procedure i rezultata
2. Tehnike usmenih izlaganja i kritičnost mišljenja
3. Znanost - paradigma ljudskog roda i uvjet napretka
4. Kriteriji za ocjenjivanje istraživačkih projekata i rezultati istraživanja
5. Etika znanstveno istraživačkog rada

Predmet: Monetarna ekonomija
Nositelj: dr.sc. Lovre Božina
Teme:
1. Operacije na otvorenom tržištu u Republici Hrvatskoj
2. Analiza kretanja kamatnih stopa u Republici Hrvatskoj
3. Monetarna politika i ekonomski ciklusi
4. Platni promet u Republici Hrvatskoj
5. Strategije targetiranja

Predmet: Nacionalno računovodstvo
Nositelj: dr.sc. Lorena Mošnja-Škare
Teme:
1. Sustav nacionalnih računa u zemlji «X»
2. Europski sustav nacionalnih računa – obilježja i razvoj
3. Upotreba informacija nacionalnog računovodstva u makroekonomskom managementu
4. Bilance u sustavu nacionalnih računa
5. Harmonizacija «mikro i makro» računa

Predmet: Neprofitni marketing
Nositelj: dr.sc. Ariana Nefat
Teme:
1. SWOT analiza neprofitne organizacije
2. Razmatranje poticajnih čimbenika ponašanja korisnika usluga neprofitne
organizacije
3. Problematika pribavljanja financijskih sredstava neprofitne organizacije
4. Izvršenje aktivnosti neprofitne organizacije kroz suradnju s profitnim sektorom
5. Organizacijski aspekt provedbe marketinga neprofitne organizacije

Predmet: Održivi razvoj i management
Nositelj: dr.sc. Kristina Afrić Rakitovac
Teme:
1. Implementacija strategije održivog razvoja na primjenu odabranih zemalja
2. Upravljanje znanjem u funkciji održivog razvoja
3. Razvoj koncepcije društveno odgovornog poslovanja
4. Društveno odgovorna javna nabava
5. Društveno odgovorno poslovanje na primjeru odabranog trgovačkog društva

Predmet: Organizacija
Nositelj: dr.sc. Danijela Križman Pavlović
Teme:
1. Istraživanje razlika u organizaciji neprofitnih i profitnih poslovnih subjekata
2. Organizacija menadžmenta kao elementa organizacijske strukture
3. Organizacija ljudskih resursa kao elementa organizacijske strukture
4. Razvoj i njegovanje organizacijske kulture
5. Specifičnosti organizacije poslovne funkcije «Istraživanje i studij proizvoda»

Predmet: Osnove poslovnih financija
Nositelj: dr.sc. Dean Učkar
Teme:
1. Vrednovanje vrijednosnica sa varijabilnim prinosom (Valuation of Securities With Variable Revenue)
2. Vrednovanje vrijednosnica sa fiksnim prinosom (Valuation of Securities With Constant Revenue)
3. Moderna portfolio teorija (Modern Portfolio Theory)
4. Slobodni izbor studenta
5. Slobodni izbor studenta

Predmet: Politika konkurencije
Nositelj: dr.sc. Ariana Nefat
Teme:
1. Ekonomsko blagostanje u uvjetima konkuriranja poduzeća
2. Teorijski koncepti politike konkurencije
3. Snage konkurentskog pritiska poduzeća prema modelu Portera
4. Konkurentske snage tijekom životnog ciklusa proizvoda
5. Mogućnosti zlouporabe vladajućeg položaja na tržištu

Predmet: Poslovne financije
Nositelj: dr.sc. Dean Učkar
Teme:
1. Optimalizacija izvora financiranja trgovačkog društva (Optimization of company’s sources of financing)
2. Analiza financijskih izvješća trgovačkog društva XY (Financial Statement Analysis for Company XY)
3. Metode procjene kapitalnih ulaganja (Valuation Methods for Capital Investments)
4. Slobodan izbor studenta
5. Slobodan izbor studenta

Predmet: Poslovni informacijski sustavi
Nositelj: dr.sc. G. Sinković
Teme:
1.PIS na primjeru poduzeća XXX (obraditi primjer PIS za neko konkretno poduzeće)
2.Utjecaj Interneta na razvoj PIS
3.PIS temeljen na softveru s otvorenim kodom
4.ERP sustavi (tema je široka ali se s nastavnikom može dogovoriti područje u skladu sa interesom studenta)
5.Kvaliteta u PIS

Predmet: Poslovno odlučivanje
Nositelj: dr.sc. Marli Gonan Božac, dr.sc. Vanja Bevanda
Teme:
1. Model kreativnog odlučivanja u organizaciji
2. Načini odlučivanja
3. Participacija u odlučivanju

Predmet: Poslovno računovodstvo
Nositelj: dr.sc. Lorena Mošnja-Škare
Teme:
1. Računovodstveni nadzor pri poslovnom subjektu «X»
2. Računovodstvo zaliha pri poslovnom subjektu «X»
3. Godišnje izvješće poslovnog subjekta «X»
4. Računovodstveni standardi za SME
5. Primjena odabranih HSFI pri poslovnom subjektu «X»

Predmet: Povijest ekonomske misli
Nositelj: dr.sc. Soumitra Sharma
Teme:
1.Adam Smith kao ekonomist
2.Adam Smith kao filozof
3.Naučni socijalizam Karla Marxa
4.Sistematizacija ekonomske znanosti J.Schumpetera
5.Nobelovci u ekonomiji

Predmet: Pravo u turizmu
Nositelj: dr.sc. A. Radolović
Teme:
1. Kulturni turizam u hrvatskom i usporednom pravu
2. Sustav turističkih zajednica u Hrvatskoj i svijetu
3. Odgovornost ugovornih strana kod ugovora o timesharingu
4. Nautički turizam u hrvatskom i usporednom pravu
5. Ugovor o zastupanju hotelijera u hrvatskom i usporednom pravu

Predmet: Računovodstveni informacijski sustavi
Nositelj: dr.sc. Alfio Barbieri
Teme:
1. Računovodstveni informacijski sustav banke «X»
2. Računovodstveni informacijski sustav proizvodnje kao dio cjelokupnog računovodstvenog informacijskog sustava poduzeća «X»
3. Odnos sustava internih kontrola i računovodstvenog informacijskog sustava društva «X»
4. Računovodstveni informacijski sustav kao izvor informacija neophodnih u procesu poslovnog odlučivanja društva «X»
5. Računovodstveni informacijski podsustav (modul) dugotrajne materijalne imovine društva «X»

Predmet: Regionalna ekonomika
Nositelj: dr.sc. Aleksandar Bogunović
Teme:
1. Regionalni dispariteti na području Republike Hrvatske
2. Uloga regionalnih razvojnih agencija u razvoju županija
3. Demografske karakteristike hrvatskih regija
4. Novi ekonomski zemljopis
5. Javni sektor i regionalni razvitak

Predmet: Revizija i analiza poslovanja i Revizija
Nositelj: dr.sc. Lorena Mošnja-Škare
Teme:
1. Slobodna tema za definiciju
2. Revizija ciklusa prodaje i s njom povezanih računa u društvu «X»
3. Revizija ciklusa nabave i s njom povezanih računa u društvu «X»
4. Analiza prihoda na primjeru društva «X»
5. Analiza rashoda na primjeru društva «X»

Predmet: Sigurnost IS
Nositelj: dr. sc. Vanja Bevanda
Teme:
1.Simptomi prevare u procesu elektroničkog trgovanja (Signs of E- Commerce Fraud)
2.Sigurnosni problemi M- trgovanja ( M- commerce security problems)
3.Aplikacije kontinuelne inteligencije i zaštita privatnosti korisnika (Continuous Intelligence Applications And Problems of Privacy Preserving)
4.Sigurnost aplikacija mobilnih agenata (Security in Mobile Agent Applications)
5.Sigurnosni aspekti baza podataka (Database Security Aspects)

Predmet: Turoperatori i turističke agencije
Nositelj: dr.sc. Jasmina Gržinić
Teme:
1. On line turistička putovanja
2. Karakteristike razvoja tržišta i trendovi utjecaja
3. Značaj turoperatora za razvoj turizma u Hrvatskoj
4. Struktura i poslovanje turističke agencije x
5. Faze veletrgovine turističkim dobrima

Predmet: Trgovačko pravo
Nositelj: Ljiljana Maurović
Teme:
1. Društvo sa ograničenom odgovornošću i malo poduzetništvo u Hrvatskoj
2. Društva osoba kao pogodan oblik za manje poslovne poduhvate
3. Prospekt za upis dionica u postupku osnivanja dioničkog društva i pri izdavanju novih dionica
4. Ugovor o licenci u međunarodnim poslovnim odnosima
5. Arbitraža u međunarodnim trgovačkim odnosima

Predmet: Tržište kapitala
Nositelj: dr.sc. Dean Učkar
Teme:
1. Regulatorni okvir tržišta kapitala u Republici Hrvatskoj (Regulatory frame for capital market in Croatia)
2. IPO u sustavu metoda emisije vrijednosnih papira (IPO as securities issuing method)
3. Funkcije i značaj hipotekarnog tržišta (Functions and importance of mortgage market)
4. Slobodan izbor studenta
5. Slobodan izbor studenta

Predmet: Uvod u poduzetništvo
Nositelj: dr.sc. Danijela Križman Pavlović
Teme:
1. Istraživanje, spoznaja i vrednovanje poduzetničke ideje
2. Lokalna kultura kao element poticanja poduzetništva
3. Poduzetnički inkubator X – rezultati
4. Poslovna etika poduzetnika
5. Poduzetnički poduhvat X – analiza elemenata uspješnosti

Predmet: Uvod u turizam
Nositelj: dr.sc. Jasmina Gržinić
Teme:
1. Razvoj turizma na području općine Bale
2. Analiza dostignutog stupnja turističke razvijenosti hrvatskih regija
3. Doprinos turizma održivom razvoju lokalne zajednice
4. Mogućnosti i perspektive razvoja industrijskog turizma u Istri
5. Utjecaj javnog sektora na razvoj turizma

Predmet: Uvod u ekonomiju
Nositelj: dr.sc. Marinko Škare
Teme:
1.Analiza međuovisnosti otvorenosti privrede i ekonomskog rasta
2.Ograničenja svjetskog rasta    
3.Tržišne fluktuacije i mehanizam cijena
4.Važnost institucija za kvalitetan ekonomski rast
5.Globalne klimatske promjene i trgovina

Teme diplomskih radova ak.god. 2009/2010.

Predmet: Ekonomika okoliša
Nositelj: dr.sc. Kristina Afrić Rakitovac
Teme:
1. Analiza utjecaja politike zaštite okoliša EU na politiku zaštite okoliša Republike Hrvatske
2. Ekonomski instrumenti u funkciji implementacije koncepcije održivog razvoja
3. Analiza međuovisnosti gospodarskog sustava i okoliša

Predmet: Ekonomika okoliša i turizam
Nositelj: dr.sc. Kristina Afrić Rakitovac
Teme:
1. Razvoj održivog turizma
2. Međuovisnost politike zašite okoliša i politike razvoja turizma
3. Valorizacija prirodnih resursa u turizmu Republike Hrvatske

Predmet: Gospodarstvo Europske unije
Nositelj: dr.sc. Ines Kersan-Škabić
Teme:
1. Ekonomski učinci ulaska manje razvijenih zemalja u EU na njihova gospodarstva - primjer odabranih zemalja
2. Mobilnost ljudi u EU
3. Prilagodba Hrvatske zahtjevima EU u području zaštite okoliša

Predmet: Informacijski sustavi za potporu odlučivanju
Nositelj: dr. sc. Vanja Bevanda
Teme:
1. Uloga konceptualnih mapa u procesu dijeljenja znanja (Conceptual Maps In The Process Of Knowledge Sharing)
2. Poslovni društveni softver u funkciji potpore poslovnom odlučivanju ( Enterprise 2.0. Supporting Business Decision Making)
3. Sustavi upravljanja znanjem: Trendovi razvoja (Development Trends of Knowledge management systems

Predmet: Istraživanje tržišta i marketinga
Nositelj: dr. sc. Lenko Uravić
Teme:
1. Istraživanje zadovoljstva gostiju u istarskim hotelima
2. Primjena kvalitativnih istraživanja za potrebe razvoja novih proizvoda
3. Istraživanja za potrebe plasmana eko proizvoda

Predmet: Komparativni fiskalni sustavi
Nositelj: dr.sc. Sandra Krtalić
Teme:
1. Porezni klin
2. Koordinacija fiskalne i monetarne politike u EMU
3. Zašto SAD nemaju porez na dodanu vrijednost?

Predmet: Lokalne javne financije
Nositelj: dr. sc. Sandra Krtalić
Teme:
1. Gospodarske posljedice zaduživanja lokalnih jedinica
2. Neporezni prihodi u financiranju lokalnih jedinica
3. Utvrđivanje imovinske glavnice lokalne jedinice

Predmet: Management financijskih institucija
Nositelj: dr.sc. Lovre Božina
Teme:
1. Institucije tržišta kapitala u Republici Hrvatskoj
2. Upravljanje rizicima u osiguravajućim društvima
3. Geografska i proizvodna diverzifikacija

Predmet: Management ugostiteljskih i turističkih društava
Nositelj: dr.sc. Marli Gonan Božac
Teme:
1.Ključni elementi stateškog odlučivanja
2.Strategija na poslovnoj razini
3.Analiza opće okoline

Predmet: Marketing usluga
Nositelj: dr.sc. Ariana Nefat
Teme:
1. Upravljačke implikacije cvijeta usluga izabranog poduzeća
2. Standardi u isporuci kvalitetne usluge poduzeća
3. Uloga uslužne kulture u stvaranju vrijednosti usluge

Predmet: Međunarodne financije
Nositelj: dr.sc. Ines Kersan-Škabić
Teme:
1.Monetarna politika Europske središnje banke
2.Teorija i funkcioniranje optimalnog valutnog područja- primjer odabrane zemlje
3.Teorija i implikacije izravnih inozemnih ulaganja- primjer Irske

Predmet: Međunarodni turizam
Nositelj: dr.sc. Jasmina Gržinić
Teme:
1.Internacionalizacija turističkog poslovanja
2.Turizam događaja: mobilnost, proizvodi, inovacije
3.Međunarodni turizam: partnerstvo i socijalna odgovornost

Predmet: Međunarodno trgovačko pravo
Nositelj: dr. sc. Ljiljana Maurović
Teme:
1. Arbitražno rješavanje sporova iz međunarodnih trgovačkih odnosa

Predmet: Mikroekonomija II
Nositelj: dr. sc. Soumitra Sharma
Teme:
1.Teorija igara u analizi oligopola
2.Asimetričnost informacija
3.Monopol i tržišna moć

Premet: Mikroekonomska analiza
Nositelj: dr. sc. Soumitra Sharma
Teme:
1.Izvođenje krivulje potražnje iz krivulja graničnih korisnosti
2.Opća ravnoteža i ekonomika blagostanja
3.Cournotova ravnoteža

Predmet: Osobne financije
Nositelj: dr.sc. Dean Učkar
Teme:
1. Izbor studenata

Predmet: Poduzetništvo i gospodarstvo
Nositelj: dr.sc. Violeta Šugar
Teme:
1. Značaj poduzetničke infrastrukture za razvoj poduzetništva i gospodarstva u RH
2. Poduzetnička infrastruktura – komparativna analiza RH i EU
3. Socijalna i etička komponenta poduzetništva i gospodarstva

Predmet: Privredni razvoj
Nositelj: dr. sc. Soumitra Sharma
Teme:
1.Modeli privrednog rasta
2.Faktori ekonomskog razvoja
3.Financiranje privrednog razvoja

Predmet: Računovodstvo proračunskih i neprofitnih organizacija
Nositelj: dr.sc. Lorena Mošnja Škare
Teme:
1. Financijski izvještaji proračunskog korisnika «X»
2. Financijsko izvještavanje neprofitne organizacije «X»
3. Proračunsko računovodstvo u JLPS «X»

Predmet: Strategijski menadžmet
Nositelj: dr.sc. Marli Gonan Božac
Teme:
1. Utjecaj uprave na formulaciju i implementaciju strategije
2.Preskriptivni i izvirući pristup strategiji
3.Preskriptivna korporativna strategija u praksi

Predmet: Strateško računovodstvo
Nositelj: dr.sc. Lorena Mošnja Škare
Teme:
1. Analiza financijske performanse društva «X»
2. Analiza i upravljanje radnim kapitalom na primjeru društva «X»
3. Metode procjene vrijednosti na primjeru društva «X»

Predmet: Turističko posredovanje
Nositelj: dr.sc. Jasmina Gržinić
Teme:
1.Ekonomika putničkih agencija
2.Ekonomika putnog aranžmana turoperatora
3.Integracija, konsolidacija i koncentracija u posredovanju

Predmet: Upravljanje razvojem turizma
Nositelj: dr.sc. Kristina Afrić Rakitovac
Teme:
1. Strategija kao instrument upravljanja razvojem turizma
2. Analiza politike razvoja turizma Republike Hrvatske
3. Uloga države u razvoju suvremenog turizma

Predmet: Urbana ekonomika
Nositelj: prof.dr.sc. Mladen Črnjar
Teme:
1. Prostorno planiranje na primjeru grada “X”
2. Rast urbanih područja na primjeru “X”
3. Urbane eksternalije