fakultet ekonomije i turizma "dr. mijo mirković", pula
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Preradovićeva 1, 52100 PULA

Teme završnih radova akademska godina 2011./2012.

Predmet: Bankarski management

Nositelj: dr.sc. Manuel Benazić

Teme:
1.Depozitne usluge hrvatskih banaka
2.Utjecaj bankarskih kriza na razvoj bankarstva u Hrvatskoj
3.Valutna struktura bilance banaka i stabilnost bankarskog sektora u
4.Hrvatskoj
5.Razina kapitaliziranosti hrvatskih banaka u kontekstu rizičnosti
6.njihova poslovanja
7.Pokazatelji poslovanja hrvatskih kreditnih institucija


Predmet: Baze podataka

Nositelj: dr.sc. Vanja Bevanda

Teme:
1.Modeliranje entiteta i veza ( Entity- Relationships modeling)
2.UML dijagrami u modeliranju podataka (Data modeling by UML)
3.Dimenzijsko modeliranje podataka  (Dimensional Data Modeling)
4.Integritet baze podataka (Database integrity)
5.Baze podataka za dinamičke web aplikacije (Database for Dinamic  Web Applications)
6.Modeliranje  podataka za e-learning sustav sveučilišta (Data modeling for e- learning system of the university)
7.Usporedba mogućnosti sustava za upravljanje bazama podataka (Comparation of the  DBMS capabilities)


Predmet: Ekonomija javnog sektora / Javne financije

Nositelj: dr.sc. Sandra Krtalić

Teme:
1.Financiranje opskrbe vodom
2.Rashodi u okviru sustava socijalnog osiguranja
3.Uloga naknade za financiranje građenja i održavanje javnih cesta
4.Utjecaj rashoda za istraživanje i razvoj na ekonomski rast
5.Smjernice ekonomske i fiskalne politike Ministarstva financija

Predmet: Ekonomska informatika

Nositelj: dr.sc. Jusuf Šehanović

Teme:
1.Utjecaj informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT) na ekonomičnost poslovanja (slučaj konkretne organizacije)
2.Utjecaj informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT) na produktivnost poslovanja (slučaj konkretne organizacije)
3.Utjecaj informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT) na rentabilnost poslovanja (slučaj konkretne organizacije)


Predmet: Ekonomska povijest

Nositelj: dr.sc. Marija Bušelić

Teme:
1.Solane i njihova uloga u razvoju gospodarstva kroz povijest
2.Od pronalaska kaučukovca do globalne industrije čokolade
3. Od šivaćih strojeva do tekstilne industrije
4.Život i rad rudara kroz povijest
5.Uloga ljekovitog bilja u razvoju suvremene farmacije
6.Značajke i namjena rukotvorina nekada i danas
7.Od parnog stroja do „zelene“ energije


Predmet: Ekonomika turizma

Nositelj: dr.sc. Marija Bušelić

Teme:
1.Utjecaj eventa na kvalitetu turističke ponude
2.Kulturni resursi – činitelj turističke ponude 21. stoljeća
3.Utjecaj financijske krize na turizam
4.Globalizacija i turistička politika razvijenih zemalja
5.Planiranje u turizmu
6.Utjecaj međunarodnih i nacionalnih institucija na razvoj turizma
7.Utjecaj prirodnih katastrofa na turističku potražnju


Predmet: Elektroničko poslovanje

Nositelj: dr.sc. Vanja Bevanda

Teme:
1.Alati za on line suradnju  (On-line collaboration tools)
2.Elektroničko oglašavanje u RH (On line advertising in Croatia)
3.Funkcionalnosti web sjedišta suvremenog sveučilišta (Web- site functionalities of modern University)
4.Aplikacije  javne uprave(E- gouverment  applications)
5.Planiranje web sjedišta turističke destinacije (Touristic Destination Web site Planning)
6.Novi modeli eletroničkog poslovanja (New e-business models)
7.Sustav  elektronskog obavljanja transakcija ( E- business payment system)


Predmet: Etika u marketingu

Nositelj: dr.sc. Ariana Nefat

Teme:
1.Marketinška etika u istraživanjima
2.Posebne brige marketinga prema osjetljivim tržišnim segmentima
3.Etička pitanja društveno kontroverznih proizvoda
4.Etika u oglašavanju
5.Etika u osobnoj prodaji


Predmet: Europsko turističko tržište i trendovi razvoja

Nositelj: dr.sc. Jasmina Gržinić
Teme:
1. Utjecaj EU direktiva u turizmu na hrvatsko hotelijerstvo
2. Europski turizam: partnerstvo i socijalna odgovornost
3. Međunarodne poslovne strategije u turizmu: primjeri djelovanja
4. Kulturne atrakcije i europski turizam
5. Europsko hotelijerstvo: analiza djelovanja i prognoze sektora


Predmet: Fenomenologija iskustva u turizmu

Nositelj: dr.sc. Denisa Krbec

Teme:
1.Suvremeni turizam i turističko iskustvo
2.Turističko iskustvo i autentičnost
3.Iskustvo u kontekstu destinacije


Predmet: Financijsko računovodstvo

Nositelj: dr.sc. Alfio Barbieri

Teme:
1.Računovodstvena analiza financijskih izvještaja u trgovačko društvo (banka)
2.Aspekti i metode poslovnog spajanja
3.Konsolidiranje financijskih izvještaja grupe x


Predmet: Financijska tržišta

Nositelj: dr.sc. Dean Učkar

Teme:
1.Primjena CAPM modela na hrvatskom tržištu kapitala (CAPM Model Usability on Croatian Capital Market)
2.Primjena MPT modela na hrvatskom tržištu kapitala (MPT model usability on Croatian capital market)
3.Primjena APT modela na hrvatskom tržištu kapitala (APT model usability on Croatian capital market)
4.Tržište novca u Republici Hrvatskoj (Croatian money market)
5.Stambene štedionice u Republici Hrvatskoj (Housing savings banks in Croatia)


Predmet: Gospodarstvo Hrvatske

Nositelj: dr.sc. Kristina Afrić – Rakitovac

Teme:
1.Demografski kapital Hrvatske
2.Regionalna konkurentnost Hrvatske
3.Uloga trgovine u hrvatskom gospodarstvu
4.Prometna infrastruktura kao preduvjet razvoja hrvatskog gospodarstva
5.Socijalna infrastruktura – značajan segment poslovnog okruženja hrvatskog gospodarstva
6.Razvoj ekološke poljoprivrede u R. Hrvatskoj


Predmet: Ljudski potencijali i ekonomija rada

Nositelj: dr.sc. Marija Bušelić

Teme:
1.Poboljšanje učinkovitosti ljudskih potencijala
2.Uloga cjeloživotnog obrazovanja u suvremenom društvu
3.Materijalna prava radnika
4.Utjecaj migracijskih procesa na europsko tržište rada
5.Uzroci i posljedice efekta staklenog stropa


Predmet: Makroekonomija

Nositelj: dr.sc. Alen Belullo

Teme:
1.Inflacija
2.Nezaposlenost
3.Monetarna politika
4.Fiskalna politika
5.Gospodarski razvoj


Predmet: Management

Nositelj: dr.sc. Marli Gonan Božac

Teme:
1.Doprinos grupa i timova uspješnosti organizacije
2.Menadžerske vještine
3.Ključni elementi strategijskog odlučivanja
4.Poslovne strategije
5.Analiza opće okoline


Predmet: Marketing

Nositelj: dr.sc. Zoran Franjić

Teme:
1.SWOT analiza poduzeća X
2.Marketinški plan poduzeća X
3.Marketinška okolina poduzeća X
4.Društveno odgovorni marketing
5.Marketinški mix poduzeća X


Predmet: Marketing

Nositelj: dr.sc. Ariana Nefat

Teme:
1.Utjecaj okruženja na oblikovanje strategija poduzeća
2.Strategije tijekom životnog ciklusa proizvoda
3.Poslovna filozofija poduzeća
4.Proces provedbe marketinga
5.Ponašanje poslovnih organizacija u kupnji
6.Proces razvoja novog proizvoda
7.Strategije poduzeća ovisno o položaju na tržištu


Predmet: Marketing proizvoda i inovacija

Nositelj: dr.sc. Zoran Franjić

Teme:
1.13 Cooperovih koraka na primjeru poduzeća X
2.Razvoj proizvoda X
3.Inovacija kao element konkurentnosti proizvoda
4.Inovatorstvo u Hrvatskoj
5.Proces generiranja ideja za novi proizvod


Predmet: Marketing u turizmu

Nositelj: dr.sc. Danijela Križman Pavlović

Teme:
1.Marketing u golf turizmu – stanje i izazovi za budućnost (zauzeta)  
2.Marketing turističkih atrakcija - Mirela Benazić (zauzeta)
3.Marketing u turizmu na seljačkim gospodarstvima (zauzeta)
4.Politika cijena u putničkim agencijama (zauzeta)
5.Politika cijena u hotelijerskim poduzećima (zauzeta)


Predmet: Međunarodna ekonomija

Nositelj: dr.sc. Ines Kersan – Škabić

Teme:
1.Analiza intra-regionalne i inter-regionalne razmjene Europske unije
2.Utjecaj globalne ekonomske krize na inozemna izravna ulaganja
3.Realizacija ciljeva Hrvatske izvozne ofenzive
4.Kriza u Grčkoj
5.Irska- gospodarski uspon i pad


Predmet: Međunarodna tržišta i poslovanje

Nositelj: dr.sc. Ines Kersan – Škabić

Teme:
1.Dinamika međunarodnih spajanja i pripajanja u Hrvatskoj
2.Uvjeti razmjene; pozicija Hrvatske u međunarodnoj trgovini
3.Devizni rizici u međunarodnoj razmjeni
4.Mogućnosti apsorpcije globalnog tržišta
5.Strategije ulaska domaćih tvrtki na međunarodna tržišta; osvrt na Hrvatsku


Predmet: Metodologija istraživačkog rada

Nositelj: dr.sc. Jasmina Gržinić

Teme:
1.Znanstveni projekti: informacijski zahtjevi i istraživačka strategija
2.Istraživačka etika – interpretacija i izvješćivanje
3.Eksperimentalna metoda u istraživanjima turizma
4.Tehnike usmenih izlaganja i kritičnost mišljenja
5.Statističke analize i primjena u istraživanjima turizma


Predmet: Monetarna ekonomija

Nositelj: dr.sc. Lovre Božina

Teme:
1.Tečajna politika Hrvatske narodne banke
2.Operacije na otvorenom tržištu Hrvatske narodne banke
3.Euroiziranost hrvatskog gospodarstva
4.Sustav obveznih rezervi Hrvatske narodne banke
5.Kreditni potencijal hrvatskih banaka


Predmet: Monetarna politika EU

Nositelj: dr.sc. Manuel Benazić

Teme:
1.Europska monetarna unija (EMU) i Republika Hrvatska
2.Monetani transmisijski mehanizam u Europskoj uniji
3.Strategija monetarne politike Europske unije
4.Stabilnost cijena kao cilj monetarne politike ESB-a
5.Stvaranje Europske monetarne unije (EMU)


Predmet: Nacionalno računovodstvo

Nositelj: dr.sc. Lorena Mošnja – Škare

Teme:
1.Računi tekućih transakcija u sustavu nacionalnih računa
2.Institucionalne jedinice u ESA sustavu
3.Račun kapitalnih transakcija u sustavu nacionalnih računa
4.Nacionalni računi u Hrvatskoj
5.Komparativni sustavi nacionalnih računa


Predmet:  Neprofitni marketing

Nositelj: dr.sc. Ariana Nefat

Teme:
1.Marketing uzročnih odnosa
2.Uloga posebnih događaja u neprofitnom marketingu
3.Marketing neprofitne organizacije
4.SWOT analiza neprofitne organizacije
5.Organizacijski aspekti provedbe marketinga neprofitne organizacije


Predmet: Održivi razvoj i management

Nositelj: dr.sc. Kristina Afrić Rakitovac

Teme:
1.Antropogeni utjecaj na globalni ekosustav
2.Ekološka pismenost kao preduvjet održive proizvodnje i održive potrošnje
3.Društveno odgovorno poslovanje u javnom sektoru
4.Društveno odgovorna javna nabava
5.Društveno odgovorno poslovanje na primjeru odabranog trgovačkog društva


Predmet: Organizacija

Nositelj: dr.sc. Danijela Križman Pavlović

Teme:
1.Upravljanje tehnološkim organizacijskim promjenama
2.Istraživanje postojeće organizacije kao faza u postupku projektiranja organizacije
3.Formalizacija organizacije
4.Upravljanje organizacijskim promjenama proizvoda i usluga
5.Upravljanje strukturnim organizacijskim promjenama


Predmet: Politika konkurencije

Nositelj: dr.sc. Ariana Nefat

Teme:
1.Predatorsko određivanje cijena u Hrvatskoj
2.Analiza konkurencije u djelatnosti X
3.Tajni sporazumi poduzeća
4.Analiza različitih koncepcija konkurencije
5.Analiza antikonkurencijskih aktivnosti poduzeća u djelatnosti X


Predmet:  Ponašanje kupaca

Nositelj: dr.sc. Lenko Uravić

Teme:
1.Utjecaj glazbe na ponašanje kupaca
2.Kriteriji odabira prodajnog mjesta
3.Cijene i njihov utjecaj na ponašanje kupaca
4.Proces donošenja kupovne odluke organizacijskog kupca
5.Utjecaj zadovoljstva kupaca na lojalnost


Predmet: Poslovne financije

Nositelj: dr.sc. Dean Učkar

Teme:
1.Analiza poslovanja i razvoja trgovačkog društva X (Analysis of business and development of company X)
2.Uloga financijskog planiranja (The role of financial planing)
3.Strategije upravljanja investicijskim fondovima (Investment funds management strategies)
4.Vrednovanje opcija (Options valuation)
5.Vrednovanje obveznica primjenom regresijskih modela (Regression models usage for bonds valuation)


Predmet: Poslovni informacijski sustav

Nositelj: dr.sc. Giorgio Sinković

Teme:
1.Primjena tabličnih kalkulatura za donošenje poslovnih odluka
2.Informatička potpora za upravljanje materijalima u proizvodnim sustavima
3.Poslovni informacijski sustavi u turizmu


Predmet: Poslovno odlučivanje

Nositelj: dr.sc. Marli Gonan Božac

Teme:
1.Poslovna inteligencija i informacijski sustavi
2.Primjena analitičkog hijerarhijskog procesa
3.Spremnost organizacije za izvođenje strategije: Primjena tablice uravnoteženih rezultata (Balanced Scorecard)
4.Alati u potpori strateškog odlučivanja
5.Okolnosti odlučivanja


Predmet: Poslovno računovodstvo

Nositelj: dr.sc. Lorena Mošnja – Škare

Teme:
1.Primjena HSFI 1 – Financijski izvještaji u poslovnom subjektu “X”
2.Primjena HSFI 6 -  Dugotrajna materijalna imovina u poslovnom subjektu “X”
3.Organizacija računovodstva pri poslovnom subjektu “X”
4.Utvrđivanje i raspored rezultata poslovanja poslovnog subjekta “X”
5.Računovodstveno praćenje i proučavanje potraživanja pri poslovnom subjektu “X”


Predmet: Povijest ekonomske misli

Nositelj: dr.sc. Marinko Škare

Teme:
1.Adam Smith kao ekonomist
2.Keynesovo poimanje ekonomista budućnosti
3.Naučni socijalizam Karla Marxa
4.Sistematizacija ekonomske znanosti J. Schumpetera
5.Nobelovci u ekonomiji


Predmet: Pravo u turizmu

Nositelj: dr.sc. Oliver Radolović

Teme:
1.Ugovorna odgovornost turističke agencije za štetu zbog povrede ugovora o alotmanu.
2.Pravo Svjetske turističke organizacije (UNWTO).
3.Obveze ugovornih strana kod ugovora o timesharingu.
4.Međunarodne kodifikacije o ugovorima između ugostitelja i turističkih agencija.
5.Ugovor o turističkom franchisingu u hrvatskom i usporednom pravu.
6.Odgovornost ugostitelja za štetu u ugovoru o ugostiteljskoj ostavi.
7.Zaštita privatnosti hotelskog gosta.


Predmet: Računovodstveni informacijski sustavi

Nositelj: dr.sc. Robert Zenzerović

Teme:
1.Osnovna organizacijska sredstva kod oblikovanja računovodstvenog informacijskog sustava
2.Kvaliteta računovodstvenih informacijskih sustava
3.Odnos sustava internih kontrola i računovodstvenog informacijskog sustava društva «OET»
4.Računovodstveni informacijski sustav kao izvor informacija neophodnih u procesu poslovnog odlučivanja društva «OET»
5.Računovodstveni informacijski podsustav (modul) nagrađivanja ljudskih resursa na primjeru društva «OET»


Predmet: Revizija i analiza poslovanja

Nositelj: dr.sc. Robert Zenzerović

Teme:
1.Revizijske naknade - odrednice i hrvatska iskustva
2.Revizija ciklusa nabave i povezanih računa na primjeru društva «OET»
3.Revizija kapitala i s njim povezanih računa u društvu «OET»
4.Analiza prihoda na primjeru društva «OET»
5.Analiza ljudskih resursa na primjeru društva «OET»


Predmet: Računovodstvo troškova

Nositelj: dr.sc. Alfio Barbieri

Teme:
1.Računovodstvo troškova materijalne imovine u trgovačko društvo
2. Kalkulativni aspekti u proizvodnji po narudžbi na primjeru poduzeće X
3.Sagledavanje troškova u okviru poslovnog plana poduzeće X


Predmet: Regionalna ekonomika

Nositelj: dr.sc. Ines Kersan – Škabić
      dr.sc. Kristina Afrić Rakitovac

Teme:
1.Utjecaj regionalnih migracija na gospodarski razvoj
2.Infrastruktura hrvatskih regija
3.Realizacija ciljeva regionalne politike u Europskoj uniji i Republici Hrvatskoj
4.Inicijative regionalne politike Europske unije
5.Problemi razvoja područja posebne državne skrbi


Predmet: Sigurnost informacijskih sustava

Nositelj: dr.sc. Vanja Bevanda

Teme:
1.Sigurnosni aspekti e- learning sustava  (Security Aspects of E-learning Systems)
2.Mogućnosti alata za softversku sigurnost  (Tools for Software  Security)
3.Društvene mreže i sigurnost (Social Network and Security)
4.Sigurnost  aplikacija mobilnog poslovanja ( Mobile Business Application Security )
5.Sigurnost kartičnog poslovanja (Card business security)
6.Infrastruktura javnog ključa (Public key Infrastructure)
7.Sigurnosni zahtjevi mobilnog bankarstva ( Security Requirements of M- banking )


Predmet: Turoperatori i turističke agencije

Nositelj: dr.sc. Jasmina Gržinić

Teme:
1.Poticajna putovanja i uloga turističkih posrednika
2.Pritužbe klijenata i nacionalna kultura: primjeri hrvatskih putovanja
3.Cjenovna strategija i pozicioniranje: primjeri turoperatora
4.Hrvatski turistički proizvod i utjecaji vodećih europskih turoperatora
5.Utjecaj turoperatorskog poslovanja na hrvatsko hotelijerstvo


Predmet: Tržište kapitala

Nositelj: dr.sc. Dean Učkar


Teme:
1.Regulatorni okvir tržišta kapitala u Republici Hrvatskoj (Regulatory frame for capital market in Croatia)
2.IPO u sustavu metoda emisije vrijednosnih papira (IPO as securities issuing method)
3.Opcije kao instrumenti zaštite od rizika i špekulativni instrumenti (Options as risk hedging and speculative instruments)
4.Funkcije SKDD-a u nadzoru hrvatskog tržišta kapitala (Functions of SKDD in Croatian capital market oversight)
5.HANFA kao nadzorni organ hrvatskog tržišta kapitala (HANFA as Croatian capital market supervisor)


Predmet: Uvod u ekonomiju / Odabrane teme uvoda u ekonomiju

Nositelj: dr.sc. Marinko Škare

Teme:
1.Globalizacija i njeni propusti
2.Ograničavajući fa rasta
3.Razvoj zemalja u razvoju
4.Konjukturni ciklusi i njihove politike
5.Uzroci siromaštva


Predmet: Uvod u poduzetništvo

Nositelj: dr.sc. Violeta Šugar

Teme:
1.Poduzetnički poduhvat i infrastruktura
2.Poduzetničko planiranje
3.Malo i srednje poduzetništvo i društvena odgovornost
4.Poduzetništvo mladih
5.Poduzetništvo žena


Predmet: Uvod u turizam

Nositelj: dr.sc. Jasmina Gržinić

Teme:
1.Prometni sustav Republike Hrvatske i turizam
2.Putnici na krstarenjima – potencijal razvoja europskog turizma
3.Regionalna suradnja u razvoju turizma
4.Kreiranje novih turističkih zona i čimbenici utjecaja
5.Uloga turizma i rekreacije u zaštićenim obalnim područjima